کاروفناوری کَلاله

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 08 نوامبر 2017

متن کامل پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم

همراهان گرامی در این پست می توانید متن کامل پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات کاروفناوری هفتم را مشاهده نمایید امیدواریم از این متون بتوانید در آموزش خود استفاده نمایید.

لازم به ذکر است که استفاده از این مطالب فقط در کلاس درس جایز است و کپی برداری از آن در سایر سایت ها و وبلاگ ها جایز نیست و از نظر شرعی و قانونی اشکال دارد.

 

برخی ازشایستگی هایی که دراین پودمان به دست می آورید:

به کارگیری مهارت هایی ماننداجرای کارهای گروهی تفکرانتقادی پرسش گری و….

آشنایی باابزارمرورگرصفحات وب.

آشنایی باروش های جست وجووجمع آوری اطلاعات.

آشنایی بامنابع جمع آوری اطلاعات.

استفاده ازروش های جست وجوی اطلاعات.

به کارگیری موتورهای جست وجو.

توانایی جمع آوری اطلاعات درست دراینترنت.

داشتن اطلاعات باعث می شودکه تصمیم گیری هادرموردموضوعات مختلف زمینه سازنتایج بهتری شود.دراین پودمان تلاش می شودروش های جست وجو وجمع آوری اطلاعات دراینترنت رافرابگیردتادر نهایت با این اطلاعات درباره موضوعات وپرسش های مختلف بهترین پاسخ پیدامی شود.برای این هدف دراین پودمان موضوع مسافرت های علمی تفریحی مورد بررسی قرار می گیرد زیرا دربیشتر مدرسه هامناطقی برای سفرهای علمی تفریحی دانش آموزان انتخاب می شود.

http://suherfe.blogfa.com

اگربخواهید به سفربروید کدام شهریا استان راپیشنهاد می دهید؟شهر پیشنهادی و موردعلاقه خود را که برای این سفر دوست دارید درکادر زیر یاداشت نمایید:

http://suherfe.blogfa.com

درگروه خود درباره یک شهرستان اطلاعاتی را جمع آوری کنید که پاسخ گوی پرسش های مطرح شده باشد.

نخست گروه شمابه عنوان جست وجوگر بایدمحدویت های مسئله راشناسایی و تعیین کند.

فرض اول:سفرهای علمی تفریحی باید درکشورعزیزمان ایران باشد.بنابراین به بررسی مناطق خارج از مرزهای ایران نیازنیست.

فرض دوم:باتوجه به محدودیت های زمانی برای مسافرت مناطق استان هایی مورد بررسی قرار می گیرند که حداکثر فاصله آن توسط مدیرمدرسه تعیین می شود(مثلا حداکثر500کیلومتر).

اکنون باید مشخص شودکه چه اطلاعاتی ازمناطق مختلف برای ارائه به مدرسه لازم است.برای این کاربایدجزئیات اطلاعات موردنظرمشخص شود:

– نام منطقه مورد نظرگروه شماچیست؟

– امکانات رفاهی آن منطقه چیست؟

– آیااداره آموزش وپرورش در آن منطقه امکان اسکان وپذیرایی ازدانش آموزان رادارد؟

_ اگرپاسخ قبلی منفی است آیامنطقه برای اسکان وپذیرایی ازدانش آموزان امکانات مناسب دارد؟

همچنین جمع آوری اطلاعات در خصوص مواردزیر لازم است:

_ موضوعات علمی مانند پارک های  فناوری کارخانجات تولیدی مراکز پزشکی

_ موضوعات طبیعی مانند چشمه ها جنگل ها رودخانه کوه کویر

_ موضوعات اجتماعی و فرهنگی مانند افرادمعروف وشاخص در آن منطقه (دانشمندان شاعران  نویسندگان  سیاستمدار  کار آفرین  ورزشکارو…..)

_ امکانات تفریحی و گردشگری منطقه چیست؟

_ مسافت موجود تا منطقه  موردنظر چقدراست؟

_ امکانات ترابری منطقه چیست؟

_ آیافرودگاه دارد؟

_ آیامسافرت  باقطار امکان پذیراست؟

_در صورت نیازبه مسافرت جاده ای  بهترین مسیر وامن ترین مسیر را بررسی وپیشنهاد دهید.

_شرایط آب وهوایی منطقه چگونه است؟

_درزمان مسافرت  منطقه موردنظر چه شرایط آب وهوایی دارد وبهترین زمان برای مسافرت چه وقت است؟

با توجه به پرسش های مطرح شده  باید گام های زیر برداشته شود:

1- شناخت موضوع.

2- انتخاب منابع وجمع آوری اطلاعات.

3- پردازش ومستند سازی اطلاعات.

4- ارائه واشتراک گذاری اطلاعات.

گام اول

شناخت موضوع

یکی از گام های  مهم  برای پاسخ به پرسش شناخت موضوع است. برای  شناخت موضوع باید موارد زیرراتعیین کنید:

محدودیت ها

اهداف وانتظار

نتایج وخواسته ها.

http://suherfe.blogfa.com

تعیین  محدودیت های پرسشی(به روش بارش فکری)

درگروه خود محدودیت های  این پرسش راتعیین کنید و آن هارا در جدول بنویسید.

 محدودیت های سفر علمی  تفریحی

جواب

همان طور که می دانید برای آگاهی والدین ودانش آموزان اطلاعات در وب گاه مدرسه ارائه می شود بنابر این باید بررسی کرد که چه اطلاعاتی ازمناطق مختلف برای ارائه به مدرسه لازم است.

دراین مورد به نکاتی مانند محدوده استان  محل سکونت استان های همجواره آثار باستانی مکان های تاریخی وزیارتی امکانات تفریحی و…..باید توجه کرد.

http://suherfe.blogfa.com

تعیین جزئیات اطلاعات (بارش فکری)

درگروه خود جزئیات اطلاعات مورد نظر راتعیین کنید وآن ها را درجدول بنویسید.

تعیین جزئیات اطلاعات

جواب

گام دوم

انتخاب منابع و جمع آوری اطلاعات

منابع اطلاعاتی:دربسیاری ازموارد می توان اطلاعات را به آسانی به دست آورد . باید بدانید کدام منابع اطلاعاتی می تواند اطلاعات مورد نیاز شما را درباره مناطق مورد نظر تأمین کند،همچنین کدام منبع معتبراست و کدام  یک اعتبار کم تری دارد؟

منابع اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می شود:

1-منابع اطلاعاتی الکترونیکی؛

2-منابع اطلاعات مکتوب ؛

3-افرادمطلع واگاه.

آیا اطلاعات الکترونیکی درباره  موضوع وجود دارد؟

آیابه پژوهش کتاب خانه ای نیاز است؟

پاسخ این پرسش ها می تواند به صورت زیر باشد:

الف- بخشی از اطلاعات در وب گاه های اینترنتی وجود دارند بنابراین جست وجو دراینترنت از طریق موتورهای جست وجو امکان پذیر است.

ب- در صورت نیاز به اطلاعات کتاب خانه ای، می توانید کتاب های مورد نیاز را از کتابخانه مدرسه تهیه کنید.

ج- بخشی از اطلاعات را می توانید  از طریق  آشنایان و مصاحبه با افرادی که بیش از این،از آن مناطق دیدن کرده اند به دست آورید.

http://suherfe.blogfa.com

تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

درگروه خود، منابع جمع آوری اطلاعات مورد نظر را تعیین کنید وآن ها رادر جدول بنویسید.

تعیین منابع جمع آوری اطلاعات

جواب

برای پیدا کردن اطلاعات مورد نظر باید جست وجوکنید از طرفی  هرجست وجو نیازمند داشتن ارتباط است.درجوامع انسانی،ارتباط باعث شده است تا شبکه هایی با هدف های متفاوت ایجاد شود.

http://suherfe.blogfa.com

بررسی شبکه ها و دلایل نیاز به آن ها

در گروه خود، شبکه ها ودلایل نیاز به آن ها را در جدول بنویسید.

 برخی شبکه ها و دلایل نیاز به آنها

جواب

در ابتدای پیدایش شبکه های رایانه ای، استادان ودانشجویان  دانشگاه ها برای ارتباط بهتر وسریع تر بایکدیگر از رایانه استفاده می کردند.آن ها اسناد و پرونده های مورد نظر خود را روی رایانه ذخیره می کردند وبه اشتراک می گذاشتند ونشانی آن ها رابه دیگران اعلام می کردند. پس از مدتی تعداد رایانه ها وکاربران آن ها بسیار زیاد شد و شبکه های رایانه ای در اندازه های بزرگ ایجاد شد. دراین هنگام اعلام نشانی اسناد وپرونده ها دشوار شده بود. از این رو،تعدادی نرم افزار تولید گردید تا به کاربران در پیدا کردن پرونده مورد نظر خود در این شبکه ها کمک کند.

در زمان کوتاهی شبکه های رایانه ای بسیار سریع رشد کرد. باتولید صفحات وب و ایجاد وب گاه های گوناگون، دیگر جست وجو تنها برای پیدا کردن پرونده نبود و به همین دلیل شرکت های بسیاری به منظور کمک به کاربران برای جست وجو در اینترنت وپیداکردن موضوعات مورد نظر آن ها ایجاد شدند که هر کدام ویژگی های خود را دارند.با توجه به گستردگی وتعداد زیاد وب گاه ها، به خاطرسپاری نشانی آن ها برای هیچ کس امکان پذیر نیست. برای فهم بهتر این مطلب کتابخانه ای را در نظر بگیرید که تعداد بسیار زیادی کتاب در آن وجود دارد و وجود یک راهنما می تواند انتخاب کتاب را آسان تر کند. در کتابخانه مجازی دنیا، یاهمان اینترنت نیز، صفحات وب همین وضعیت را دارند. دراینترنت امکان دیگری به نام موتور جست وجو وجود دارد، وظیفه موتور جست وجو این است که در زمینه مطا لب مورد نظر شما دراینترنت جست وجو می کند وصفحاتی را که با آن موضوع مرتبط هستند، به شما پیشنهاد می دهد.

http://suherfe.blogfa.com

موتور های جست وجو و ویژگی های آن ها

با دوستان گروه خود در  مورد موتور های جست وجو و ویژگی های آن ها صحبت کنید وآن را در جدول بنویسید.

برخی موتورهای جست وجو و ویژگی های آن ها

جواب

مرور گرها: برای دستیابی به منابع و نمایش صفحات وب در اینترنت باید از ابزار های مرور گر صفحات وب استفاده کرد . شرکت های گوناگون، این مرور گرها را با اهداف مختلفی تولید می کنند .

http://suherfe.blogfa.com

مرورگر های وب ویژگی های آن ها درگروه خود، مرور گرهای صفحات وب رایج و ویژگی های آن ها را بررسی کنید و آن ها رادر جدول بنویسید.

جواب

اینترنت را کتابخانه ای درنظر بگیرید که برای دسترسی به اطلاعات، به جست و جو در آن نیازدارید . هر وب گاه دراینترنت مانند یک کتاب است که به نشانی مشخص و منحصر به فردی نیاز دارد و تنها زمانی می توانید به اطلاعات این وب گاه ها دسترسی داشته باشید که نشانی آن ها را بدانید.

http://suherfe.blogfa.com

پس از مشاهده فیلم((مرورگرها)) در رایانه خود مسیر های لازم را برای اجرای سایر ابزار های مرورگر بررسی کنید.

درکتابخانه، هرگاه نام کتاب راندانید باید موضوع مورد نظر خود را مطرح کنید و کتابدار چندین پیشنهاد به شما می دهد. سپس شما با مطالعه آن کتاب ها،کتاب یا کتاب های مورد نظر خود را انتخاب می کنید. در اینترنت نیز برای مراجعه به وب گاه هایی که نشانی آن ها را نمی دانید از موتورهای جست وجو استفاده کنید.

در کادر سرچ بالا از نوار نشانی می توانید موتور جست وجوی مورد نظر خود را انتخاب کنید. بررسی کنید که مرورگر رایانهٔ شما دارای چه موتورهای جست وجویی است و چگونه می توانید در زمان جست وجو موتور جست وجوی پیش فرض را تغییر دهید.

همان طور که در کتابخانه ،  هنگام جست وجو، هرچه موضوع مورد نظر خود را بهتر و دقیق تر برای کتابدار روشن کنید پیشنهاد های بهتری دریافت می کنید، در اینترنت نیز، برای استفاده از موتورهای جست وجو باید تلاش کنید واژه ها وکلیدواژه های انتخابی برای جست وجو دقیق انتخاب شوند تا در سریع ترین زمان به بهترین پاسخ برسید.

نکته:باید توجه داشت که درصورت انتخاب نشدن کلید واژه های مناسب، نتایج هر بار جست وجوبه شما کمک می کند که کلید واژه مناسب تری پیدا کنید.

نکات ایمنی

بسیاری از وب گاه ها با تولید ودرج کلید واژه های مورد جست وجو تلاش می کنند تازیر مجموعه پیشنهاد های موتور جست و جو قرار گیرند و قصدشان بالا بردن آمار بازدید وارائه تبلیغات خویش است و در برخی موارد نیز نقش مخّرب دارند.

برای دیدن نتایج پیشنهادها،مراقب چنین وب گاه ها باشید.

همان طور که در فیلم «کلید واژه ها»مشاهده کردید، پاسخ ها صفحاتی از وب را که دارای موضوعات متفاوتی درباره تهران باشند، شامل می شود. به واژه هایی مانند«تهران» واژه عمومی می گویند زیرا به تنهایی نمی تواند در پیدا کردن پاسخ، به شما کمک کند. اگر با کلید واژه آب وهوای تهران جست وجو را ادامه دهید، می بینید که تعداد پیشنهاد ها کمتر شده  وبه موضوع آب وهوا نزدیک تر است.

http://suherfe.blogfa.com

این جست وجو رابا عبارت «آب وهوای تهران»ادامه دهید وپاسخ ها را مقایسه کنید.

http://suherfe.blogfa.com

آیا تا کنون به این فکر کرده اید که درباره محصولات کشاورزی و شرایط آب وهوایی لازم برای پرورش آن ها اطلاعات مناسبی به دست آورید؟  برای شروع می توانید بررسی کنید که چه محصولاتی برای شرایط آب وهوایی استان یا شهرستان شما مناسب است.عبارت مناسب برای جست وجو در این موضوع را بنویسید.

روش های جست وجوی بهتر

اکنون در مورد جزئیات اطلاعات استان ها، در اینترنت جست وجو کنید وبه جمع آوری اطلاعات بپردازید.

http://suherfe.blogfa.com

وب گاه های معتبر برای جمع آوری اطلاعات

در گروه خود، وب گاه های معتبر را برای جمع آوری اطلاعات استان ها بررسی کنید وآن ها را در جدول بنویسید.

در بیشتر موارد نیازمند جست وجوی یک عبارت شامل چند واژه هستید.

نکته :اگر یک عبارت را جست وجو می کنید، بهتر است آن عبار را داخل نشانه”   “بنویسید.

http://suherfe.blogfa.com

جمع آوری اطلاعات در مورد مشاهیر استان خراسان رضوی

درگروه خود ، برای جمع آوری اطلاعات درمورد مشاهیر استان خراسان رضوی، چند کلیدواژه را بررسی کنید وآن ها را در جدول بنویسید.

جواب

http://suherfe.blogfa.com

برای جمع آوری اطلاعاتی درباره مشاهیر استان خود، چند کلید واژه را در گروه خود بررسی کنید.

جواب

نکته: در بیشتر موتورهای جست وجو، عبارات مورد جست وجونباید از ده واژه بیشتر باشد. برای جست وجوی بهتر از عبارت های باز دارنده(عبارت هایی که موتور های جست وجو به صورت پیش فرض آن ها را نادیده می گیرند)مانند و،از،به و…..استفاده نکنید.

کاربرد علامت(+) و (- ) در جست وجو

هرگاه نیاز باشد که واژه ای حتما مورد جست وجو قرار گیرد می توان از علامت مثبت (+) قبل از آن واژه و بدون فاصله استفاده کرد. با استفاده از علامت + به موتور جست وجو می گویید که ارزش این کلمه در جست وجو برای شما مهم است و حتما باید وجود داشته باشد.

http://suherfe.blogfa.com

پیشنهاد کلید واژه مناسب

پس از مشاهده فیلم«انتخاب کلید واژه مناسب»در گروه خود، کلید واژه هایی را برای جمع آوری اطلاعات درباره مکان های مذهبی و زیارتی استان خراسان رضوی پیشنهاد دهید .

جواب

در نقطه مقابل ، هر گاه نیاز باشد که واژه ای خاص را از پیشنهاد های موتور جست وجو حذف کنید از علامت منفی (-) پیش از آن واژه وبدون فاصله استفاده کنید. پس با استفاده ازعلامت (-) به موتور جست وجو می کویید که پیشنهاد هایش نباید شامل این واژه باشد.

http://suherfe.blogfa.com

برای جمع آوری اطلاعات درمورد آثار باستانی در استان فارس به خز تخت جمشید کلید واژه زیر را بررسی کنید.

«آثار باستانی استان فارس»-تخت-جمشید

جواب

http://suherfe.blogfa.com

استفاده ازکلید واژه ها

برای جمع آوری اطلاعات درباره آثار باستانی دراستان لرستان به ترتیب کلید واژه های زیر را در موتور جست وجو وارد و جواب ها راباهم مقایسه کنید:

«اثار باستانی استان لرستان»                           

آثار باستانی «استان لرستان»                       

«استان لرستان»+«آثار باستانی»

نکته: باید توجه کرد که علامت های (+)و(-) باید درست قبل از واژه مورد نظر قرار گیرد. اگر از فاصله نیز استفاده شود، این دستور پاسخ مناسبی نمی دهد.            

درپایان بررسی کنید کدام گزینه پاسخ های بهتری را ارائه می کند.

جواب

http://suherfe.blogfa.com

انتخاب بهترین کلید واژه ها

برای جمع آوری اطلاعات در مورد  هر کدام از جزئیات مربوط به جدول باهم گروهی های خود بهترین عبارت و کلید واژه ها را برای جست وجو در صفحات وب تعیین کنید.

با توجه به اینکه داده های جمع آوری شده باید معتبر باشند، لازم است اطلاعات را از وب گاه های شناخته شده ومعتبر در یافت کنید وبه همین دلیل نیاز است یک عبارت یا چند واژه را در یک وب گاه خاص مورد جست وجو قرار دهید. بااستفاده از دستور :site می توانید جست وجو را به یک یا تعدادی از وب گاه ها محدود کنید.

نکته: ممکن است در هنگام وارد کردن واژه گان مورد نظر دچار اشتباه شوید. برخی از موتور های جست وجو امکان پیشنهاد املای صحیح واژه مورد نظر را دارند.

http://suherfe.blogfa.com

عبارت زیر را که اشتباهات املایی دارد، در موتور جست وجو وارد کنید و منتظر پاسخ بمانید. مشاهدات خود را توضیح دهید.

http://suherfe.blogfa.com

جواب

رعایت نکات زیر در اجرای جست وجوی بهتر بسیار کمک می کند:

در تعیین عبارت ها برای جست و جو از کلمات مفرد استفاده کنید، زیرا جمع آن ها نیز در نتایج خواهد آمد.

در تعیین عبارت ها برای جست و جو اگر در مفهوم یک واژه تردید دارید، بهتر است چند واژه مترادف را باهم جست وجو کنید.

تمرین: واژه های کار،شغل و حرفه را در عبارتی مانند،کار،شغل و حرفه مرتبط با رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات جست وجو کنید.

در تعیین عبارت ها برای جست وجو به منظور تأکید بر یک واژه می توان آن را در عبارت مورد جست وجو تکرار کرد.

گام سوم

پردازش و مستند سازی اطلاعات

پس از آنکه اطلاعات مورد نیاز خود را در وب گاه های معتبر پیدا کردید، باید آن را پردازش کنید. یعنی از بین اطلاعات به دست آمده، اطلاعاتی را که مناسب اند انتخاب و آن ها را دسته بندی و سازماندهی کنید. برای این کار می توانید اطلاعات خود را در یک نرم افزار واژه پرداز و آن ها را ویرایش کنید.

پس از جمع آوری تمام مطالب می توانید تغییرات و ویرایش های لازم را در متن انجام دهید و آن را با نام مناسب ذخیره کنید.اکنون که تمام اطلاعات مورد نیاز را جمع آوری و ویرایش کرده اید، می توانید براساس آن ها پیشنهادی خود را پیدا کنید.

نکته: هر چند استفاده از این مطالب در نگاه اول کار آسان و بدون مسئولیتی به نظر می رسد ولی آنچه مهم است وظیفه شرعی و اخلاقی در استفاده از مطالب است. می توا نید با آوردن مام نویسنده مطالب یا نشانی وب گاه آن ها در انتهای مطالب خود، حقوق معنوی صاحب اثر رارعایت کنید.

http://suherfe.blogfa.com

شهر مورد علاقه خود را که در ابتدای این پودمان یادداشت نموده اید، با پیشنهادی که پس از بررسی جست وجو ارائه  کرده اید مقایسه کنید.

گام چهارم

ارائه و اشتراک گذاری اطلاعات

پس از جمع آوری و ویرایش مطالب مربوط به سفرهای علمی تفریحی در مورد استان مورد تحقیق گروه خود و باتوجه به مطالبی که در ادامه همین کتاب خواهید آموخت باید بتوانید آن را در اختیار مدرسه بگذارید و دیگران نیز ارائه دهید.

http://suherfe.blogfa.com

1- در مورد نمایشگاه و جشنواره های مرتبط با محصولات تفکر خلاق و نو آور دانش آموزان شهر مورد نظر گروه خود اطلاعاتی را جمع آوری کنید. این اطلاعات را با استفاده از یک نرم افزار وازه پرداز مرتب کنید.

2-هر محصولی که می بینید زاییده یک تفکر خلاق است می تواند برپایه دانش استوار باشد. برای تولید محصول مورد نظر خود به نقشه نیاز دارید. عبارت لازم را برای دیدن نثشه ها و ایده های خلاق(به منظور تولید یک گلدان) بنویسید. از جست وجوی آن، عبارت اطلاعات انتخابی خود را دریک سند در نرم افزار واژه پرداز مرتب وذخیره کنید.

3- عبارت مناسبی برای جمع آوری اطلاعات در خصوص غذاهای معروف و محلی شهرستان مورد نظر بنویسید. آن را جست وجو کنید. سپس در مورد طرز تهیه یکی از آن ها اطلاعات لازم را جمع آوری کنید.

4- بیشتر ایده ها و تفکرات خلاق، زمانی به سراغ شما می آیند که امکان یادداشت آن ها را برروی کاغذ ندارید. در بیشتر این زمان ها تلفن همراه شما می تواند ابزار مناسبی برای ثبت ای تتفکرات و ایده ها باشد. نرم افزار های واژه پرداز متفاوتی برای تلفن های همراه وجود دارد. با جست وجو در اینترنت، آن ها راشناسایی و نتایج جست و جو را در کلاس ارائه کنید.

 5- با مراجعه به وب گاه تبیان به نشانی www.tebyan.net روی پیوند حوزه و سپس روی پیوند مراجع کلیک کنید و اطلاعات مورد نیاز را در مورد احکام مر بوط به سفر بیابید.


دانلود پودمان جستجو و جمع آوری اطلاعات کتاب کاروفناوری هفتم با فرمت pdf

Article source: http://suherfe.blogfa.com/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی / اورجینال آموزش تصویری گلسازی و عروسک سازی / اورجینال آموزش ساخت انواع عروسک{جدیدترین ورژن} /2DVD /اورجینال آموزش ساخت انواع عروسک /2DVD /اورجینال
     

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی
شروعی تازه برای خود اشتغالی

دوره کامل آموزشی عروسک سازی از ابتدا تا انتها کاملا فارسی و مالتی مد

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

کاملا جدید و تدریس شده توسط مدرس ایرانی

     
15,800 تومان خرید نرم افزار آموزشی عروسک سازی / اورجینال 15,600 تومان خرید آموزش تصویری گلسازی و عروسک سازی / اورجینال 19,900 تومان خرید آموزش ساخت انواع عروسک{جدیدترین ورژن} /2DVD /اورجینال 15,900 تومان خرید آموزش ساخت انواع عروسک /2DVD /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال آموزش عروسک سازی-559 آموزش عروسک سازی//اورجینال-440
     

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه
 

شماره مجوز:۶۴۴/۷۷۶

شغل خانگی برای بانوان.اخذ وام بانکی خوداشتغالی و ایجاد شغل پر درآمد

     
15,900 تومان خرید  نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال 14,900 تومان خرید نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال 15,000 تومان خرید آموزش عروسک سازی-559 14,000 تومان خرید آموزش عروسک سازی//اورجینال-440
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال عروسک جناب خان سایز بزرگ عروسک جناب خان سایز خیلی بزرگ عروسک خروس سال 96
     

آموزش ساخت انواع عروسک + معرفی ابزار و مواداولیه
 

عروسک جناب خان سایز بزرگ اصل ، همراه با هولوگرام اصالت کالا

عروسک جناب خان سایز خیلی بزرگ ، کاملاً اورجینال ،همراه با هولوگرام

عروسک خروس جنس مخملی با روکش پرزدار طبیعی، قابل شستشو با دست و ماشین لباسشویی

     
14,900 تومان خرید نرم افزار آموزشی عروسک سازی /اورجینال 33,000 تومان خرید عروسک جناب خان سایز بزرگ 42,000 تومان خرید عروسک جناب خان سایز خیلی بزرگ 25,000 تومان خرید عروسک خروس سال 96
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عروسک جناب خان عروسک چوبی DEvile عروسک چوبی دویل DEvile عروسک سید عصریخبندان
     

عروسک جناب خان

عروسک چوبی دویل DEvile
عروسکی جالب قابل اتصال به عنوان جاکلیدی و آویز موبایل

عروسک چوبی دویل DEvile
عروسکی جالب قابل اتصال به عنوان جاکلیدی و آویز موبایل

عروسک سید عصریخبندان

     
40,000 تومان خرید عروسک جناب خان 3,000 تومان خرید عروسک چوبی DEvile 3,000 تومان خرید عروسک چوبی دویل DEvile 25,000 تومان خرید عروسک سید عصریخبندان
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عروسک سنجاب عصریخبندان عروسک سخنگو عروسک اسکراچ سایز متوسط عروسک گورخر کارتون ماداگاسکار
     

عروسک سنجاب عصریخبندان

عروسک وقت صحبت کردن لب و دهاننش تکان داده و پلک بزند
قابلیت خواندن شعرو داستان

عروسک اسکراچ

عروسک گورخر کارتون ماداگاسکار

     
30,000 تومان خرید عروسک سنجاب عصریخبندان 185,000 تومان خرید عروسک سخنگو 30,000 تومان خرید عروسک اسکراچ سایز متوسط 40,000 تومان خرید عروسک گورخر کارتون ماداگاسکار
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عروسک گوسفند مشکی عروسک آقای همساده مدل جدید عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز بزرگ عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز کوچک
     

عروسک گوسفند مشکی

عروسک آقای همساده مدل جدید

عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز بزرگ

عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز کوچک

     
30,000 تومان خرید عروسک گوسفند مشکی 29,000 تومان خرید عروسک آقای همساده مدل جدید 35,000 تومان خرید عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز بزرگ 13,000 تومان خرید عروسک اسب قرمز چشم درشت سایز کوچک
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
عروسک اسکوبی دو سایز کوچک عروسک فامیل دور عروسک مرد سیاه پوست 3 عروسک صورتک پسرخاله
     

عروسک اسکوبی دو سایز کوچک

عروسک فامیل دور

عروسک مرد سیاه پوست 3

عروسک صورتک پسرخاله

     
30,000 تومان خرید عروسک اسکوبی دو سایز کوچک 23,000 تومان خرید عروسک فامیل دور 25,000 تومان خرید عروسک مرد سیاه پوست 3 12,000 تومان خرید عروسک صورتک پسرخاله
     
     
               
عکس محصول عکس محصول    
     
عروسک پسرخاله عروسک خرس مستربین سایز بزرگ    
     

عروسک محبوب کودکان پسرخاله

عروسک خرس مستربین سایز بزرگ

   
     
25,000 تومان خرید عروسک پسرخاله 42,000 تومان خرید عروسک خرس مستربین سایز بزرگ        
     
     

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code