آموزش ساخت عروسک با پارچه

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-kitty-jpg

ملزومات :
خز یا پارچه سفید برای بدن
پارچه قرمز برای قلب و بال ها
نخ برای سبیل
دو مهره یا دکمه کوچک برای چشم

الگو :
الگوی زیر را روی پارچه ها رسم کنید
الگوی قلب متعلق به بال هاست

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-kitty2-gif

از روی الگوی تنه دو عدد بچینید و آن ها را به یکدیگر دوخته و قسمتی از آن را باز بگذارید که بعد بتوانید داخل عروسک را با پنبه پر کنید
بال ها را در پشت عروسک قرار دهید و خط مرکزی قلب که خط تقارن آن نیز هست را به بدن عروسک بدوزید
چشم ها و سبیل را بچسبانید
قلب عروسک را در جای خود بچسبانید

در صورتی که سیم و مروارید دارید مروارید ها را داخل سیم کرده و سیم را به اندازه دور سر عروسک بچینید و به عنوان هاله نور روی سرش قرار بدهید