آموزش ساخت عروسک پارچه ای

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

الگوی سر عروسک را روی پارچه دولا رسم کنید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

دور تا دور الگو را چیده . دو لایه را به هم بدوزید و ازکناره قسمتی را برای پر کردن پنبه باز بگذارید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

چشم ها ( دکمه ) را دوخته و داخل سر را با پنبه پر کنید و فضای باز را بدوزید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

الگوی تنه را روی پارچه دولا رسم کنید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

دور الگو را برش زده و بدوزید ( مثل مراجل قبلی ) گردن را باز بگذارید

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

تنه را پر کنید و تنه را به سر بدوزید

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

روی یک پارچه مدور ( پارچه فوتر ) الگوی بال را رسم کرده و بچینید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

بال را به پشت عروسک بدوزید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز