آموزش ساخت عروسک پارچه ای ستاره

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

الگوس ستاره را روی پارچه دولا رسم کنید و با در نطر گرفتن یک سانت جای دوخت دور ستاره را بچینید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

خطوط خودکاری را ابتدا با سوزن ته مروارید به هم وصل کنید و سپس شروع به دوخت کنید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز

قسمت زیر ستاره برای پر کردن ستاره ندوخته باقی بگذارید و پس از پر کردن ، آن را از رو بدوزید
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز