آموزش دوخت موش عروسکی

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-catnip-mouse-pattern-jpg

برای دوخت این موش کوچولو اول الگوی زیر را روی کاغذ رسم کنین
سایز الگو بستگی به خودتون داره اما به نظر من سعی کنین زیاد بزرگ درست نکنین چون موش به خاطر ظرافتش قشنگه

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-catnip-mouse-pattern-231x300-gif

نقطه چین های الگو را بچینید اما خط وسط را نچینید . الگو را روی خز قرار داده و برش دهید
حالا خز را طبق خط وسط الگو تا کنیو و اطراف آن را تا نزدیک دم بدوزید ( انتهای دم را ندوزید چون می خواهید پنبه ها را از این جا وارد بدن موش بکنید )

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-catnip-mouse-tutorial-jpg

حالا موش را با پنبه پر کنید

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-mouse-toy-pattern-jpg

و انتهای موش را بدوزید

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-sewing-mouse-toy-jpg

به کمک تکه ای خز و تکه ای کاموا بینی و دم را بدوزید

آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-sewing-mouse-toy-nose-jpg
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-yarn-mouse-tail-jpg
آموزش عروسک سازی با پارچه و خز-catnip-mouse-tail-jpg